ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Dofinansowanie

 

 

Tytuł operacji:
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do stworzenia nowych usług z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska

Projekt współfinansowany w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Cele operacji:

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowych usług z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska (zakup niezbędnego wyposażenia) oraz zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie (utworzenie jednego miejsca pracy).

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Rozwój obszaru objętego programem w zakresie energetyki odnawialnej oraz poprawa stanu środowiska. W zakresie biotechnologicznym planowane jest stworzenie zaplecza laboratoryjnego do kontroli i monitoringu procesu fermentacji metanowej. W obszarze ochrony środowiska planowany jest zakup zestawu niezbędnych narzędzi służących do modelowania emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz tworzenie wizualizacji inwestycji. W związku z poszerzeniem zakresu usług przedsiębiorstwa zakłada się utworzenie i utrzymanie jednego stanowiska pracy (pełen etat).

Wartość operacji:

154 040,00 zł netto

Wielkość dofinansowania:

67 777,00 zł netto

Wkład krajowy:

10 166,55 zł netto

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR):

57 610,45 zł netto

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.